ใบไม้ต้นเดียวกัน

   เมื่อปลายเดือน กพ.59 รมว.สธ. (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร) เชิญผู้บริหาร สช.,สปสช.,สวรส.,สสส.,สรพ.,สพฉ. พร้อมกับปลัด กสธ.,รองปลัดฯ และทีมบริหารของ รมต. (ผช.รมต.,ที่ปรึกษา) ประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังงานของแต่ละองค์กร ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันแบบสานพลัง (synergy) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างสุขภาวะของคนไทย
 
   องค์กรเหล่านี้คือทุนของประเทศที่เป็นองคาพยพเดียวกันในระบบสุขภาพแห่งชาติ คือ "ใบไม้ต้นเดียวกัน"
 
   นับเป็นความชาญฉลาดของผู้บริหาร กสธ. ยุคนี้ ทั้งฝ่ายการเมือง (จำเป็น) และฝ่ายประจำ ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มองเห็นความเป็นไปและบริบทรอบด้าน นิยมปัญญา จึงพยายามแปลงเปลี่ยนอำนาจของ กสธ. ที่มีอยู่เต็มมือ ในฐานะเป็นกลไกแกนหลักของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องสุขภาพของประเทศอยู่แล้ว
 
   มาเป็นการ "สร้างความร่วมมือ" ของทุกองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อสานพลังของแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ และทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เช่น การลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบบริการกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกลาโหม การแสวงหาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเคียงกันไปกับองค์ ส.ต่างๆ โดยมี กสธ.เป็นองค์กร ส.ใหญ่นำ เป็นต้น
 
   เป็นการแปลงอำนาจมาเป็น "บารมี" ซึ่งเหนือชั้นกว่าการพยายามใช้อำนาจบังคับเหนือกัน หรือเน้นอำนาจรวมศูนย์แบบ single command ซึ่งไม่เหมาะกับการทำงานเสริมสร้างสุขภาวะ
 
   เป็นการแสดงบทบาทการนำรวมหมู่(collective leadership)หรือที่องค์การอนามัยโลกเคยใช้คำว่าstewardship คือการนำแบบร่วมกันเดินไป ร่วมรับใช้กันไป
 
   โลกยุคนี้ต้อง walk together, work together จึงจะ "stronger together" ตามที่ท่านผู้นำประเทศย้ำไว้ครับ