สื่อสิ่งพิมพ์

คำสั่งขยายกำหนดเวลารับสมัครเข้ารับการสรรหา กขป.
ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็น กขป.(DOC)
กระบวนการสรรหา คสช. กลุ่ม นายก อบจ.
ขั้นตอนการประชุมเพื่อเลือกกันเอง
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯระดับเขต
คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การให้คะแนน และ ระยะเวลา
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การสรรหา กขป.
ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็น กขป.(PDF)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กขป.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กขป.
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสรรหา กขป. (2564)

หน้า