รู้จัก สช.


สช. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อทำหน้าที่ เป็นองค์กรเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สช. เป็นองค์กรของรัฐในรูปแบบใหม่ อยู่ในกำกับนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการบริหาร (คบ.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับการทำงานของ สช.โดยตรง สช.ทำหน้าที่เป็นกลไก ให้ คสช. เพื่อบรรลุภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ สช.
“สช. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “สังคมสุขภาวะ”

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในการวางกรอบและแนวทางการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์กรและกลไก เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลแก้ไขปัญหา สุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ครบทั้ง ๔ มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา

การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเป้าหมายสูงสุดคือ การมีสังคมสุขภาวะ โดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก คือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือ การเชื่อมโยงสามพลัง อันได้แก่ พลังสังคม พลัง ปัญญา และพลังรัฐ เข้าทำงานร่วมกัน และมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ๔ ประการ คือ ๑ การสานพลังความร่วมมือทางสังคม ๓ การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณาการ และ ๒ การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ ๔ การบริหารจัดการ ดังแผนภาพต่อไปนี้

ในการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจ สช. จึงใช้หลักการของ “การสานพลัง” เพื่อเชื่อมโยง ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ แห่งชาติในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการสร้างนำซ่อม