ตราสัญลักษณ์

ตราสัญญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  ตัวอักษร ส และ ช - แทนชื่อย่อขององค์กร ที่ผ่านมาหลายๆ ปี ตัวอักษร ส และ ช จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นสีบางๆ ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ซึ่ง ณ ปี 2560 มาบรรจบครบรอบ 10 ปี ตัวอักษร ส และ ช ได้มีความเด่นชัด ชัดเจน เพราะองค์กร สช. จะไม่ซ่อนตัว เพราะบทบาทหน้าที่ของ สช. คือ สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะให้กับประเทศ
  สามขา - โลโก้ (เมื่อปี 52-59) ขาของโลโก้จะแยกจากกัน เป็น 3 ขา และมีความหมายว่า สามภาคส่วน (ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาครัฐ/การเมือง ภาคประชาสังคม) ซึ่งมาในปี 2560 มีความหมาย 2 ลักษณะ
  ความหมายที่ 1 – สามขาได้มาบรรจบกัน ไม่แยกจากกันแล้ว เพราะในการทำงาน สช.ทำงานกับสามภาคส่วนบนความร่วมมือร่วมกัน
  ความหมายที่ 2 – สามขา ตรงกับลักษณะของตัวอักษรจีน อ่านว่า หยิน ซึ่งมีความหมายว่า คน เพราะ สช.ทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย
  สีขาว ของตัวอักษรของโลโก้ - ในความหมายของสีขาว เกิดจากการรวมตัวกันของแสง 7 สี จึงเกิดเป็นแสงสีขาว อีกทั้ง สช. ในฐานะผู้ประสานทั้งสามแกนหลักของสังคมให้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสุขภาวะ จึงแทนด้วยสีขาว
  สี เทา - ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม ความยุติธรรม

หมายเหตุ Download File ในรูปแบบ File AI ได้จากด้านล่างของรูป Logo