เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานโดยการเชื่อมร้อย องค์กรต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มุ่งปฏิบัติงานด้านสุขภาพ อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน มาบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมีพลัง
 
   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จึงเป็นเสมือนเส้นด้ายแนวนอนที่ทำหน้าที่เชื่อมร้อยเส้นด้ายแนวตั้ง คือหน่วยงาน,องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพ ให้ตรงกับความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับ 'ปัจจัยกำหนดสุขภาพ’ ของพี่น้องในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม สภาพสังคม ฯลฯ นำทุกคน ไปสู่ระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกมิติ
 
   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ยึดหลัก การทำงานแบบมีส่วนร่วม แสวงหาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน โดยไม่ใช้อำนาจบังคับเหนือกัน มีหัวใจสำคัญคือการสานพลัง 3 ส่วน ได้แก่ พลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลางอย่างมีพลัง ทุกภาคส่วนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนรับผิดชอบต่อภารกิจนี้ร่วมกัน
 

เอกสารคณะกรรมการสรรหา

คำสั่งขยายกำหนดเวลารับสมัครเข้ารับการสรรหา กขป.
ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็น กขป.(DOC)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯระดับเขต
คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การให้คะแนน และ ระยะเวลา
ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็น กขป.(PDF)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กขป.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กขป.

Poster

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสรรหา กขป. (2564)

โบรชัวร์

แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การสรรหา กขป.

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือเขตสุขภาพ