คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission: NHC) หรือ คสช. เป็นกลไกการดำเนินงานระดับชาติภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีองค์ประกอบตามมาตรา 13 ที่มาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง/ราชการ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน/สังคม โดยมีที่มาทั้งจากการดำรงตำแหน่งและการสรรหาด้วยวิธีการเลือกกันเอง ดังนี้
 • ประธานกรรมการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • รองประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการ ประกอบด้วย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน
   • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ขอยุติชั่วคราว ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องไม่เป็นกรรมการของหน่วยงานของรัฐ)
  • ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือกกันเอง จำนวน 4 คน
   • ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะทำนองเดียวกัน
   • ผู้แทนนายกเทศมนตรี
   • ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   • ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  • ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละ 1 คน
   • ผู้แทนแพทยสภา
   • ผู้แทนสภาการพยาบาล
   • ผู้แทนทันตแพทยสภา
   • ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
   • ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
   • ผู้แทนสภากายภาพบำบัด
   • ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
   • ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
  • ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจำนวน 1 คน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเอง จำนวน 6 คน
  • ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน 13 คน
  • เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสำนักงานไม่เกิน 2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คสช. มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ ให้ดำเนินการพัฒนาหรือกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสุขภาวะของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ คสช. ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงให้คน กลุ่มคน และหน่วยงาน จากทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมทำงานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คสช. จึงเป็นเสมือนกลไกที่ช่วยเสริมให้การทำงานของรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรและภาคีต่างๆ เดินไปข้างหน้าโดยบูรณาการการพัฒนาทุกมิติของสุขภาวะไปพร้อมๆ กัน
รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ
มาตรา:
13(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา:
13(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา:
13(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ.กรุงเกษม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา:
๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกาหนดจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพฯ 10200
นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา:
๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกาหนดจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.พระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา:
๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกาหนดจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรา:
๑๓(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
มาตรา:
๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
ผู้แทนนายกเทศมนตรี
มาตรา:
๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ไม่ระบุ
นายธนรรณพ สมชัยยา
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรา:
๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ไม่ระบุ

หน้า