อำลา

   คุยกับเลขาฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของผมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
   ผมมาทำงานปฏิรูประบบสุขภาพต่อเนื่องนาน 16 ปีเศษ ตั้งแต่เป็น ผอ. สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) 7 ปี เป็นเลขาธิการ คสช. 8 ปีเศษ นับว่ายาวนานทีเดียว
 
   การได้มีโอกาสทำงานสำคัญนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย
 
   ผมได้เพื่อน กัลยาณมิตร ภาคี เครือข่ายที่หลากหลายเพิ่มขึ้นมากมายในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงระดับชาติ ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (2549-2551) ได้ทำหน้าที่เป็นแกนหนุนขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศ (2553-2556) ได้เป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) (2557-2558) และยังเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) (2558-ปัจจุบัน) ก็ล้วนเป็นงานที่ต่อเนื่องขยายวงกว้างออกไปจากงานปฏิรูประบบสุขภาพที่เป็นงานรับผิดชอบหลักทั้งสิ้น
 
   นับว่าผมโชคดี ถือเป็นกำไรอย่างยิ่งของชีวิต
 
   งานต่างๆ ที่ผมทำ สำเร็จมากบ้าง น้อยบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง ล้วนมีผู้คนร่วมคิด ร่วมทำเป็นจำนวนมาก เพราะเราทำงานแบบเครือข่ายหรือแบบหุ้นส่วน ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของงานร่วมกัน ไม่ใช่งานของใครหรือขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นการเฉพาะ
 
   แตกต่างจากการทำงานในระบบราชการที่เคยทำมาก่อนหน้านั้น
 
   ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมา รวมถึงทีมงานทุกคนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูล ทำให้ผมทำงานได้จนครบวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คสช. 30 มิถุนายน 2559
 
   งานปฏิรูประบบสุขภาพยังคงดำเนินต่อไป
 
   งานปฏิรูปประเทศยังอีกยาวไกล ไม่มีที่สิ้นสุด
 
   ในบทบาทของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผมขออำลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับ