คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คบ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติของ คสช. เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการทำงานของ สช. ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอายุการทำงานคราวละ 4 ปี และมีองค์ประกอบ คือ

 • ประธาน คบ. ซึ่งมาจากกรรมการ คสช. ท่านใดท่านหนึ่ง ที่ คสช. เลือก
 • ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่
  • ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
  • ด้านบริหาร
  • ด้านสื่อสารมวลชน
  • ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
  • ด้านสุขภาพ
รายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย
นายวิชัย โชควิวัฒน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓
มาตรา:
มาตรา ๓๗(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ:
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา:
๓๗(๒) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน
สถานที่ติดต่อ:
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
มาตรา:
๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน
สถานที่ติดต่อ:
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
มาตรา:
๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินห้าคน
สถานที่ติดต่อ:
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
มาตรา:
๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน
สถานที่ติดต่อ:
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
มาตรา:
๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน
สถานที่ติดต่อ:
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
มาตรา:
๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน
สถานที่ติดต่อ:
นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการบริหารและเลขานุการ
มาตรา:
๓๗(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ