ใครเป็นใครใน สช

นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายปรีดา แต้อารักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
นายจารึก ไชยรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
นางนาตยา พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
นางจุฑามาศ โมฬี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
ผู้ตรวจสอบภายใน