รู้จักและเข้าใจ : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ


ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คือ กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันกำหนดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของระบบสุขภาพ ทุกหน่วยงาน องค์กรรวมถึงชุมชน ท้องถิ่นจึงสามารถนำใช้อ้างอิงประกอบการจัดทำแผนนโยบาย รวมถึงกติการ่วมของชุมชนได้ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ การสนับสนุนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ รวมถึง นโยบายสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ และการจัด ให้มีหมอประจำครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข และการทบทวนมติบีโอไอในการส่งเสริมการลงทุนด้านบริการสุขภาพ เป็นต้น

ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ที่ประกาศใช้เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ คือ การก่อเกิดและขยายตัวของธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกติการ่วมในการสร้างระบบสุขภาพของ ตนเอง ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศใช้แล้วประมาณ ๑๐๐ แห่ง และกำลังขยายไปอย่างรวดเร็ว ผ่านการดำเนินงานกับภาคียุทธศาสตร์ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขต สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้น

ขณะนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการทบทวนเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบท ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ที่ให้ทบทวนอย่างน้อยทุกห้าปี ตลอดปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาการระดมความเห็นและนำเสนอสาระในการทบทวนธรรมนูญฯ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ปี ๒๕๕๘