หนุนเสริมเติมกัน

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายสุขภาพ (Health) ว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ 4 มิติ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม สอดคล้องความเป็นจริงที่ว่าเรื่องสุขภาพ มิใช่แค่เรื่องมดหมอ หยูกยา การแพทย์และการสาธารณสุข (Public Health) เท่านั้น
 
   นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีกลไกและเครื่องมือที่เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ซึ่งกว้างกว่าเรื่องนโยบายด้านสาธารณสุข (Public Health Policy) ที่มีกระทรวงสาธาณสุขดูแลเป็นหลักอยู่แล้ว
 
   นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หมายถึง นโยบายสาธารณะทุกสาขาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ เพราะเรื่องสุขภาพเป็นผลรวมของทุกเรื่อง ทุกภาคส่วน ทุกนโยบาย ทุกสาขา สอดคล้องตามแนวคิดสากลที่องค์การอนามัยโลกผลักดันอยู่ในขณะนี้ คือต้องการให้ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies)
 
   การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ที่มี “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” (คสช.) เป็นกลไกสานพลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นการทำงานตามแนวทาง “การอภิบาลแบบมีส่วนร่วม” (governance by network) จึงเป็นความก้าวหน้า ทันสมัย งานของประเทศไทยเราจึงเป็นที่กล่าวถึงและชื่นชมในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก
 
   ในส่วนที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสาธารณสุขทั้งของ สปช. และ สปท. และกระทรวงสาธารณสุข กำลังพยายามผลักดันกลไกนโยบายสาธารณสุขระดับชาติ (National Public Health Policy mechanism) นั้น เป็นการพัฒนากลไกการทำงานในระบบสาธารณสุข (Public Health System) ที่มีกระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบเป็นหลัก เป็น “การอภิบาลโดยรัฐ” (governance by state) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health System) นั่นเอง