คุยกับเลขา

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ
 
   เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ เดินสายเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือการทำงานเป็นรายหน่วยงานกับปลัดกระทรวงและทีมผู้บริหารของท่าน จนครบทุกกระทรวงที่มีรัฐมนตรีร่วมเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ อก. ทส. พม. สธ. กษ. และ มท. ผลลัพธ์ที่ได้คือประเด็นนโยบายร่วมและบรรยากาศของความเป็นพันธมิตรระดับนโยบายที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.
 

"นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย"

   สช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีมิติความห่วงใยต่อสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ
 
   เป้าหมายที่เราอยากเห็น คือ นโยบายสาธารณะทุกประเภทและทุกนโยบาย ในทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรรัฐต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ล้วนเป็นนโยบายที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ และ มีความห่วงใยต่อสุขภาวะของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อย
 

“พลังจิตอาสา กับประเด็นสาธารณะ”

   เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติของเรา สามองค์กรสุขภาพตระกูล ส. คือ สช. สวรส.และสรพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “เป็นองค์กรร่วมต่อต้านทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล” นับเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งที่ผมอยากให้ภาคีเครือข่ายคอยติดตามความเคลื่อนไหวและเข้าร่วมขบวนกันตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็งและสังคมคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน
 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

   ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ การจัดขบวนการทำงานแบบใหม่ และต้องดูแลจัดงานประจำปีขนาดใหญ่หลายงานในเวลาที่ไร่เรี่ยกัน ผมได้เห็นการทำงานหนักของน้องๆ สช. (สุชน คนใฝ่ดี) ทำให้เกิดความรู้สึกสองแบบขึ้นมาในพร้อมกัน
 
   แบบหนึ่ง เป็นความชื่นชม ชื่นใจ และเชื่อมั่นศรัทธาในด้านจิตสำนึกการทำงานอย่างทุ่มเทของบุคลากร อันเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังและเสริมสร้างกันมาจากอดีต นับเป็นฐานทุนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจ
 

รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

   ในที่สุดงานประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคีและเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็มาถึงอีกวาระหนึ่ง
 
   ผมขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และพี่น้องประชาชนผู้มุ่งมั่นตั้งใจมาร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และกิจกรรมสำคัญของประเทศ
 
   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มีนัยที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และวิธีการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หลายประการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากกรอบการดำเนินงานตามแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่สอง (2555-2559) สู่ฉบับที่สาม (2560-2564)
 

ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

   ระหว่าง 14-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านวิจัยระบบสุขภาพ ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา งานชื่อ Fourth Global Symposium on Health Systems Research (HSR2016) มีนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาชีพและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกประมาณ 2,000 คนเข้าร่วม นับเป็นความพยายามรวมพลังประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกัน
 
   ผมและคณะมีโอกาสไปร่วมประชุมและนำเสนอประสบการณ์ของ สช. ให้กับทีมขององค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคู่มือสำคัญชิ้นหนึ่ง ชื่อ Strategizing national health in the 21st century
 

"4P-W พลังสังคมสุขภาวะ"

   1 ตุลาคม 2559 นับเป็นวันแรกของการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ปรับใหม่ ตามแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่3 พศ. 2560-2564 บรรยากาศในสำนักงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง 5 ภูมิภาค กำลังมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเป็นที่คึกคักพอประมาณ
 

"สร้างสรรค์ พัฒนา"

   บรรยากาศในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ของเราในช่วงเดือนที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความคึกคัก เข้มข้น ทั้งจากภารกิจภายนอกและการจัดการตนเองภายในองค์กร
 
   ฝ่ายที่ดูแลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ต้องสาละวนอยู่กับการเตรียมเปลี่ยนผ่านระบบการขับเคลื่อนภารกิจ จากแผนหลักสช.ฉบับที่2 ไปสู่แผนหลักฉบับใหม่ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควร ในขณะที่งบประมาณกลับมีความจำกัดมากขึ้น
 

"หัวเลี้ยว หัวต่อ"

   เผลอแพล็บเดียวเวลาทำงานของผมที่สช.ได้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน ภารกิจประจำวันต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ประดังกันเข้ามา ทำให้ได้เรียนรู้สถานะ บทบาทของ สช. และได้สัมผัสปัญหา ข้อจำกัดการทำงานของภาคีเครือข่ายในสนามจริงเกือบครบทุกมิติแล้ว นับเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่แผนการส่วนตัวต่างๆที่ตั้งใจว่าจะต้องทำในช่วงสามเดือนแรกที่เข้ามารับหน้าที่นั้น ก็ยังคงสามารถเดินไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายครับ
 

รับไม้ ต่อมือ

   เพื่อนสมาชิกวารสารสานพลังและท่านผู้ร่วมขบวนสังคมสุขภาวะที่มีเกียรติทุกท่านครับ
 
   ก่อนอื่นใด ผมต้องขอรายงานตัวอย่างเป็นทางการว่า บัดนี้ผมได้เข้ามารับภารกิจต่อจากคุณหมออำพล จินดาวัฒนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้รู้ตัวว่าต้องเข้ามาทำหน้าที่เลขาธิการ สช. ต่อจากท่านเมื่อเจ็ดเดือนก่อน ซึ่งแม้ว่าจะดูเนิ่นนานไปสักนิด แต่ก็ทำให้มีเวลาเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่ครับ
 

หน้า