เกาะติด365วัน

สานพลังท้องถิ่น สร้างพื้นที่ตัวอย่าง ขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ลดอุบัติเหตุทางถนน

   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ที่มี รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน ได้แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบให้ นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๕ คน และที่ปรึกษาอีก ๕ คน
 

ประสบการณ์ดีๆ...ลำสนธิโมเดล สานพลังภาคี ร่วมดูแลสุขภาวะชุมชน

   “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน” เป็นหนึ่งใน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ถือเป็นการรวมพลังหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน ที่มีบทบาทสร้างสุขภาวะ และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
   มตินี้เปรียบได้กับการ “รวมแสงเลเซอร์” ที่มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีพลัง บูรณาการทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน ทั่วประเทศ
 

ร่างยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเขตเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายให้บริการผู้ป่วย

   “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกัน” ถือเป็นเจตนารมณ์เริ่มต้น สำหรับ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น “ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” ที่มี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธาน
 
   คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
 

ตั้งทีมยกร่างแผนปฏิบัติการ คุ้มครองเด็กไทยใช้สื่อออนไลน์

   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ที่มี รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ” โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก เป็นประธาน
 
   ทั้งนี้ เพื่อสร้างกลไกการทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒ ประเด็น ได้แก่ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว” และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชม. : กรณีเด็กไทยกับไอที” ให้มีความต่อเนื่อง
 

‘นพ.ศุภกิจ’นำทีม คจ.สช.ชุดใหม่ ยกระดับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9

   ถือว่าได้เป็นครั้งแรก...สำหรับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ คจ.สช.ชุดใหม่ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกันอย่างคึกคัก เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
 
   โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ในฐานะประธาน คจ.สช.คนล่าสุด พร้อมด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการทั้งจาก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 

ปัดฝุ่น...เดินหน้ามติ ‘แร่ใยหิน’ พร้อมหารืออุตสาหกรรมอีกรอบ

   ที่ประชุม คมส. ซึ่งมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังมีการพิจารณาเรื่อง “มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
   โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนมตินี้
 

คมส.หนุนยกระดับมติสมัชชาฯ ขับเคลื่อนสู่ ‘วาระแห่งชาติ’

   เรียกว่าเดินหน้าในทุกๆ มิติ ... สำหรับ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๘ ครั้ง ที่ผ่านมา บวกลบคูณหารแล้วมีจำนวน ๖๙ มติ โดยกลไกขับเคลื่อนมติที่เรียกว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หรือ คมส. ที่มี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
 
   ในปีนี้ คมส. มีการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา และล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุม คมส.ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 

พลิกโฉมมติสมัชชาฯ ด้านสาธารณสุข สานสัมพันธ์ ‘ผู้ป่วย-ญาติ-แพทย์'

   กระบวนการทำงานที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” คือการผลักดันประเด็นที่เป็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอด ๘ ปี มีรวมกันถึง ๖๙ มติ ให้เดินหน้าและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม...นับเป็นหัวใจสำคัญ ของกระบวนการสมัชชาฯ
 

สลายปัญหาหมอกควัน ตั้งกลไกสนับสนุน-ปรับปรุงกฎระเบียบ

    เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๒ “ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 
   การประชุมได้รับความความมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม กว่า ๓๐ คน อาทิ กรมป่าไม้ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิธนาคารต้นไม้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เป็นต้น
 

คมส.ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าลุย ขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ แบบเข้มข้น

   การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง ๘ ครั้ง ที่ผ่านมาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นแนวทางที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ซึ่งมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มอบหมายในทุกฝ่ายเร่งดำเนินอย่างเข้มข้นช่วง ๑๘ เดือนนี้
 

หน้า