ร่างยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเขตเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายให้บริการผู้ป่วย

   “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกัน” ถือเป็นเจตนารมณ์เริ่มต้น สำหรับ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น “ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” ที่มี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธาน
 
   คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
   นพ.ชวินทร์ กล่าวว่า หลังจากนี้ จะเริ่มยกร่าง แผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบบริการปฐมภูมิ” เพื่อนำมาปรับปรุงระบบบริการสุขภาพขั้นต้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถประสานข้อมูล และส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างสถานพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว
 
   ที่ประชุมมอบหมาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักในการยกร่าง จากนั้นนำร่างยุทธศาสตร์ มาหารือในที่ประชุมอีกครั้ง วันที่ ๒๒ เมษายนนี้ เพื่อไปสู่การวางแผน และหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดตั้ง “คณะกรรมการระดับชาติ” จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
 
   “หลังจากได้โครงร่างของยุทธศาสตร์แล้ว ต้องเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มาให้ความเห็น และร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติฯ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะเป้าหมายที่เราต้องการ คือ การปรับปรุงระบบการบริการปฐมภูมิในเขตเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชน ให้ชัดเจน ครบวงจร ลดปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลที่ติดขัดมาโดยตลอด ซึ่งหลายกรณี ทำให้เกิดภาระกับประชาชน จนมีการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก” นพ.ชวินทร์ กล่าว
 
   สำหรับการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมีส่วนร่วมนั้น ผู้แทนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รายงานว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยมอบให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรณีศึกษา
 
   ทั้งนี้ ทาง คณะทำงานฯ เสนอให้มีการขยายขอบเขตการศึกษาออกไปในเขตเมืองของพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย
 
   ในช่วงท้ายของการหารือ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ปรึกษา ได้ย้ำเตือนให้ที่ประชุมรับทราบว่า การทำงานของคณะทำงานฯ จะเชื่อมประสานกับการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เป้าประสงค์ของรัฐบาลชุดนี้ ที่ต้องเห็น การปฏิรูประบบสาธารณสุข ของทั้งประเทศ
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143