ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันปฏิรูป

ต้องขอขอบคุณ คณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีมติเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เสนอชื่อ ดร.ศิรินา ปวโรราฬวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผม เข้ารับการคัดเลือกเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อทำ หน้าที่ดูแลการจัดทำรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้านต่างๆ และต้องขอ ขอบคุณคณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือก ที่คัดเลือกให้เราทั้ง ๒ คน เข้าไปเป็น สปช. ด้านสังคม เพื่อ ทำงานให้ประเทศชาติครับ 

โดยพันธกิจงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกฎหมาย  “เครื่องมือทางสังคม” เราทำหน้าที่ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นการทำงานแบบแนวราบ เน้นการทำงานทางวิชาการเชื่อมกับ การทำงานกับสังคม เป็นการส่งเสริม “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และ ทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ/ สุขภาวะ ซึ่งเป็นระบบหนึ่งของระบบใหญ่ ของประเทศอยู่แล้ว 

เรามีเครือข่ายการทำงานทั้ง ภาครัฐ การเมือง ท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม เอกชน และชุมชน ท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นทุนสำหรับการ เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศไทยครั้งนี้ได้ทันที 

ในเบื้องต้นนี้ สช. ได้ร่วมมือ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิสัมมาชีพ สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) และ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดตั้งกลไก เลขานุการกิจร่วมแบบไม่เป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมประสานกับภาคี เครือข่ายทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาส เข้าร่วมการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศไทยกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด เพราะเราเห็นตรงกันว่า “การปฏิรูปประเทศไทย ต้อง เป็นเรื่องของทุกคน โดยทุกคน เพื่อ ทุกคน” ไม่ใช่เป็นเรื่องของ สปช. เพียง ๒๕๐ คนเท่านั้น โดย สปช. ต้องมีบทบาท ทำงานเชื่อมโยงกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้กว้างขวางที่สุด 

สำหรับเป้าหมายการปฏิรูป ประเทศไทยนั้น เราเห็นไปในทางเดียว กันว่า จะต้องมุ่งที่การปฏิรูปโครงสร้าง และระบบ ที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่น เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้มาก ที่สุด มีสุขภาวะ ความเหลื่อมล้ำ ต้องลดลง ความเป็นธรรมต้อง เพิ่มขึ้น   ดร.ศิรินา และผม จะเข้า ไปทำงานในสภาปฏิรูปแห่งชาติ ใน นามของเครือข่ายสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็น “ข้อต่อ” ระหว่างพี่น้องภาคี เครือข่ายฯ กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ เราจะระวัง ไม่เข้าไป “คิดแทน ทำแทน” ไปเสียทุกเรื่อง เพราะเรา “ไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้” ครับ