ความเท่าเทียมทางเพศ คนละเรื่องเดียวกันกับหลักประชาธิปไตย

    สวัสดีครับ ช่วงเดือนที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวหนึ่งที่สังคมพูดถึงกันอย่างมาก คือ การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศกับการเรียกร้องประชาธิปไตย์เป็นเรื่องเดียวกันได้ เมื่อภาพประวัติศาสตร์ผืนธง Pride ธงสีรุ้งผืนใหญ่ ถูกชูขึ้นเคียงคู่กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย์เป็นครั้งแรก เมื่อเย็นวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง ๓ ข้อได้แก่ ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอก และสนับสนุนข้อเรียกร้องยืนยันความเท่าเทียมทางเพศ แก้กฎหมายให้เกิดการสมรสเท่าเทียม สอดรับกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มติที่ ๑๒.๒ “วิถีเพศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว” และเข้ากระแสกับร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
 
   สาระสำคัญหนึ่งของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต คือรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน และจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเปิดทางสู่การสมรสของเพศเดียวกันได้ ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวได้เช่นเดียวกับคู่สมรส ครอบคลุมการจดทะเบียนและการเลิกการเป็นคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรมและมรดก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ สอดคล้องกับเป้าหมายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจตนารมณ์ของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ดังกล่าว
 
   เพราะความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศภาวะ เป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมีความละเอียดอ่อน โดยมุ่งให้เกิดสุขภาวะครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำหรือขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคอันเนื่องมาจากเพศภาวะ จึงจะหนุนเสริมพลังครอบครัวและสังคมให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
 

มติสมัชชาสุขภาพ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

ด้วยรักและศรัทธาครับ...นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ