10ปี สช.

เวที 10 ปี สช. พลิกโฉมหน้าระบบสุขภาพไทย ขับเคลื่อน 4 ภารกิจก้าวสู่ทศวรรษใหม่

   ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี แนะตั้งเป้าหมายระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ต้องทั่วถึงเป็นธรรม คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ย้ำต้องสร้างสุขภาพดีตามแนวคิด “สร้างนำซ่อม” ส่วนระบบบริการ ฐานต้องกว้างและเข้มแข็ง พร้อมเสนอปรับระบบบริหารโรงพยาบาลและการเงินให้โรงพยาบาลรัฐ ๑,๐๐๐ แห่ง บริหารแบบเอกชน ด้านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศ ๔ ภารกิจเชิงรุก สร้างความหวังสังคมสุขภาวะเกิดขึ้นในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
 

10ปี สช. สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

งาน10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปาฐกถาพิเศษ “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ตอนที่ 1

ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า
ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ประเวศ วะสี