สื่อนำเสนอ

การประชุม คสช ครั้งที่ 5 2560
ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า
ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ประเวศ วะสี
สิทธิทางด้านสาธารณสุข ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ศ.ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ
ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย 4.0 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
เส้นทาง เอชไอเอ (HIA Timeline)
เส้นทาง เอชไอเอ (HIA Timeline)
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เครื่องมือใหม่ของสังคมไทย : 5 สิ่งใหม่ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   เครื่องมือใหม่ของสังคมไทย : 5 สิ่งใหม่ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
สาระ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
สาระ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550