วางกรอบประเด็น สุขภาพในเมืองใหญ่ พร้อมเปิดเวทีรับฟัง 27 ต.ค. นี้

   คณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม" ที่มีนพ.ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธาน ได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๔ โดยที่ประชุมมีการปรับปรุงเอกสารหลัก รวมถึงร่างมติให้มีความกระชับ และสอดคล้องกัน พร้อมระบุเวลาของการขับเคลื่อนแต่ละมติให้ชัดเจนมากขึ้น
 
   ในมติที่ ๑ การขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้ง "คณะกรรมการระดับชาติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพเขตเมือง" ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน และมติที่ ๒ ให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเรื่องสุขภาพเขตเมืองดังกล่าว แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ส่วนมติที่ ๕ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐
 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้มีการตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม จำนวน ๙ คน จากสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร , สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
   อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมนพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนนครพิษณุโลก ได้เสนอให้เชิญตัวแทนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าเป็นองค์กรร่วมในฐานะองค์กรตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อร่วมจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพเขตเมือง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   นอกจากนี้ นพ.ชวินทร์ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงกำหนดการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็นว่าด้วยการพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ ๒๗ ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
   โดยแบ่งห้องเสวนาเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ระบบสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และพัทยา มีนพ.ชวินทร์ ดำเนินรายการ ระบบสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มีนพ. สุธี ฮั่นตระกูล ดำเนินรายการ และ ระบบการเงินการคลังในระบบสุขภาพเขตเมือง มีนพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ดำเนินรายการ
 
   โดยที่ประชุมกำชับให้ แต่ละหัวข้อเสวนามีตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วม ทั้งองค์กรรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และกำหนดเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอถึงประสบการณ์ปัญหา เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือขับเคลื่อน ภายใต้ร่างมติเฉพาะประเด็นต่อไป
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143