เวทีรับฟังข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ "การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน"

เวทีรับฟังข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ "การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน"