“พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง - สนธยา คุณปลื้ม” ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

   “พล.ต.ท.คำรณวิทย์ – สนธยา คุณปลื้ม” ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในสัดส่วนองค์กรบริหารส่วนจังหวัด-การปกครองรูปแบบพิเศษ แทนผู้ที่หมดวาระลง
 
   ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 ซึ่งมี นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา เป็นประธาน มีมติรับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
 
   สำหรับกรรมการทั้ง 2 รายนี้ จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการที่หมดวาระลงในสัดส่วนของกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พล.ต.ท.คำรณวิทย์) และกลุ่มผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ (นายสนธยา) ซึ่งการคัดเลือกกรรมการดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการคัดเลือกกันเองตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 (3)
 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ อีก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกลุ่มผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หลังกรรมการพ้นตำแหน่ง (ภายในวันที่ 1 พ.ค.2564) และกลุ่มแทนนายกเทศมนตรี ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หลังจาก ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองรายชื่อครบแล้ว
 
   สำหรับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาชีพและวิชาการ ภาคราชการ และภาคประชาชน -ประชาสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปรียบได้กับบอร์ดสุขภาพของประเทศ โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ได้แก่ 1. ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ 2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและพื้นที่ 3. เชื่อมประสานการทำงานข้ามภาคส่วน เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน 4. เสนอ
การจัดการระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน
 
   อนึ่ง จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และเว็บไซต์ สช. http://www.nationalhealth.or.th/nhc พร้อมกันนี้ จะเสนอผลการคัดเลือกดังกล่าวให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานให้รับทราบต่อไป
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9141

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
สนธยา คุณปลื้ม