มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ทุกภาคส่วนร่วมมือยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ
 
   นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงงาน มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ว่า เราทุกคนทราบดีว่า งานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรภาคีส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็ลงไปปฏิบัติการในชุมชนพื้นที่เดียวกัน จึงเกิดความซ้ำซ้อนไม่บูรณาการ เพราะอยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างทำ รวมถึงมีเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร ถึงแม้จะมีความพยายามในการบูรณาการหรือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ หรือลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นกันก็ตาม
 
   “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถร่วมเป็นหัวใจ เป็นจิตใจดวงเดียวกัน มาเชื่อมโยงรวมพลังกัน เพื่อเป็นพลังของพลเมืองอาสาขับเคลื่อนงานสร้างชุมชนสุขภาวะ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ผมขอให้กำลังใจกับทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาวะ และร่วมกันทำให้คนไทยและสังคมไทยเกิดสุขภาวะ เกิดชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้คนไทยด้วยกัน” นพ.สำเริง กล่าวทิ้งท้าย
 
   นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งนี้ว่า เพื่อแสดงผลการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางของหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
 
   “ที่ผ่านมา งานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง ได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน เช่น การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล ตำบลสุขภาวะ แผนแม่บทชุมชน แผนพัฒนาชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองผ่านตำบลเรียนรู้ประชาธิปไตย การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล การพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงทั้งในเมืองและชนบท การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชน รวมถึงด้านอื่นๆ เช่น ห้องเรียนชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น งานยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครชุมชนในด้านต่างๆ” นางทิพย์รัตน์ กล่าว
 
   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “สังคมสุขภาวะ” โดยใช้หลักการ “สานพลัง” เชื่อมโยงสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพแทนการซ่อมสุขภาพ (สร้างนำซ่อม) อันเป็นทิศทางที่สำคัญของการสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143