มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี วันที่ 17-19 กันยายน 2562 เพื่อนำเสนอพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ก่อนนำไปต่อยอดขยายผลการดำเนินงานเพื่อสังคมสุขภาวะ
 
   นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งนี้ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางของหน่วยงานองค์กร และภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
 
   “ที่ผ่านมา งานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง ได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน เช่น การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล ตำบลสุขภาวะ แผนแม่บทชุมชน แผนพัฒนาชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองผ่านตำบลเรียนรู้ประชาธิปไตย การขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล การพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงทั้งในเมืองและชนบท การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในชุมชน และยังมีด้านอื่นๆ อีก เช่น ห้องเรียนชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น งานยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครชุมชนในด้านต่างๆ” นางทิพย์รัตน์ กล่าว
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีที่ดำเนินงานเรื่องสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน มีหลักการร่วมในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง - ชุมชนสุขภาวะ 8 หลักการ คือ หลักการการให้ชุมชนเป็นฐานเป็นศูนย์กลาง หลักการกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ในการสนับสนุนชุมชน หลักการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน หลักการในการกระจายอำนาจไปให้สุด หลักการฟื้นฟูพัฒนาทุนทางสังคม หลักการการสร้างภาวะแวดล้อมให้เอื้อ หลักการเฝ้าระวังปัจจัยขัดขวาง และหลักการส่งเสริมบทบาทสถาบันการศึกษา มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วม 33 องค์กร และในงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศความมุ่งมั่นกันอีกครั้ง โดยมีองค์กรภาคีร่วมประกาศความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นอีกเป็น 40 องค์กร ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
 
   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานมหกรรมฯ กล่าวว่า งานนี้เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการดำเนินงานผ่านศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
   “ระบบสุขภาวะชุมชน เป็นรากฐานสำหรับรองรับการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคมในส่วนกลาง และองค์กรภาคีจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสังคมสุขภาวะ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ว่าด้วยการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” นพ.พลเดช กล่าวปิดท้าย
 
   โดยภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง : ชุมชนสุขภาวะ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และกิจกรรมเสวนาในเรื่องต่าง ๆ ตามแต่ละหัวข้อของแต่ละวัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานในระดับพื้นที่ และมุ่งเน้นการขยายผลการทำงานเชิงพื้นที่ให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 
   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “สังคมสุขภาวะ” จึงใช้หลักการของ “การสานพลัง” เพื่อเชื่อมโยง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ แทนการซ่อมสุขภาพ (สร้างนำซ่อม) อันเป็นทิศทางที่สำคัญของการสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143