ในฐานะรักษาการแทนเลขาธิการ

   สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกหนังสือพิมพ์สานพลัง เนื่องด้วยคุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติมอบหมายให้ดิฉันทำหน้าที่รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ว่า “เมื่อตำแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน”
 
   ในฐานะรักษาการแทนเลขาธิการ ดิฉันขอเรียนว่าจะสนับสนุนและเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เป็นไปตามภารกิจและแผนงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเต็มกำลัง ซึ่งรวมถึงการหนุนช่วยคณะกรรมการบริหารในกระบวนการคัดเลือก “เลขาธิการ” คนใหม่ ของ สช.
สช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ เป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ส่วนของสำนักงานนั้นมีคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำกับดูแล เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำกับการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้แผนงานหลัก ฉบับที่ ๓ ของ สช. ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี กำลังจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๔ จึงเป็นโอกาสสำคัญ ที่เลขาธิการคนใหม่จะได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินการ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ คุณสมบัติของ ว่าที่เลขาธิการนั้นจะมาจากบุคลากรด้านสุขภาพหรือไม่ก็ได้ แต่ควร “มีภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารองค์กรยุคใหม่ เข้าใจตรรกะของสุขภาพสี่มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคมและปัญญา มองภาพเชิงระบบของระบบสุขภาพได้ สามารถสานพลังและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง”
 
   ในช่วงเวลาที่เลขาธิการคนใหม่จะเข้าสู่ตำแหน่งนี้ยัง เป็นห้วงเวลาที่กำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งของสช. เช่นกัน เนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งลงในปลายปี ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นบนแนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เน้นการสานพลัง ๓ ภาคส่วน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก ๓ ภาคส่วน ซึ่งมีทั้งกรรมการที่มาโดยตำแหน่ง และกรรมการที่มาจากการสรรหาด้วยกระบวนการเลือกกันเอง โดยในกลุ่มกรรมการที่มาจากการสรรหานี้มีอยู่ ๓ กลุ่มย่อย คือ (๑) ภาคประชาชน ชุมชน และสังคม กรรมการมาจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรเป็นผู้แทนจาก ๑๓ เขตทั่วประเทศ รวม ๑๓ คน (๒) ภาควิชาการ กรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่ต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวม ๖ คน และ (๓) ภาคราชการ กรรมการมาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละระดับ รวม ๔ คน จึงนับเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีประธานกรรมการคือ นายสมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากสภาเทคนิคการแพทย์
 
   ดิฉันจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์บริหารองค์กรมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี อายุไม่เกิน ๖๕ ปี ได้ยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเปิดรับในสมัครในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ และผู้สนใจทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนทั่วประเทศ ที่ประสงค์จะร่วมมีบทบาทในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยื่นใบสมัครผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครได้ทาง www.nationalhealth.or.th
 
   “ระบบสุขภาพไทยยังรอผู้ที่พร้อมที่จะมาร่วมสานพลัง สร้างสุขภาวะของประชาชน นะคะ”