“ทศวรรษสอง สมัชชาสุขภาพ”

   ผมสังเกตพบว่า คนทั่วไปมักจะรู้จักและจดจำภาพลักษณ์ของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าหมายถึงอะไร ได้ง่ายกว่าการแยกแยะบทบาทความแตกต่างระหว่าง สช.กับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรอิสระตระกูล ส.ทั้งหลาย
 
   ด้านหนึ่งคงเป็นเพราะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเสมือนงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีเครือข่ายที่ขยันขันแข็ง ทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน เพื่อพิจารณามติต่อนโยบายสาธารณะของสังคม อันจะได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
   อีกด้านหนึ่ง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ จะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยสังคมแบบ “ล่างขึ้นบน” อันเป็นสิ่งใหม่ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มนโยบายสาธารณะของกระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นแบบ
“บนลงล่าง” และคุ้นเคยกันมานาน
 
   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ถือเป็นการขึ้นสู่ทศวรรษที่สอง มีอะไรบางอย่างที่ผมอยากเชิญชวนเพื่อนภาคีร่วมสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
 
   ประการแรก ปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้เชิญนายก อบจ.เข้ามาร่วมเวทีสมัชชา เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากเดิม จำนวน 76 ที่นั่ง อบจ.ทั่วประเทศจะมาเข้าร่วมในฐานะสมาชิกประจำเชิงพื้นที่ ด้านตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(MA)
 
   ทั้งนี้ก็เพื่อ ขยายการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณามติ เสริมสร้างความชอบธรรมของมติ (ขาขึ้น) และเพิ่มโอกาสในการนำมติไปขยายผลในระดับพื้นที่(ขาเคลื่อน)
 
   นอกจากนั้น อบจ.ยังสามารถนำพาเจ้าหน้าที่ หรือเครือข่ายภาคประชาชนในส่วนของตน เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพได้ตามอัธยาศัย
 
   ประการที่สอง ในด้านการขับเคลื่อนมติสมัชชา ปีนี้จะมีการนำเสนอให้เห็นภาพรวมความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนมติสมัชชาที่ครบวงจร อันได้แก่ มติทั้งหมด(Total) รวม 10 ปี 77 เรื่อง
 
   เป็นมติที่กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง(On-going) ทั้งเก่าและใหม่ รวม 44 เรื่อง เป็นมติที่ขับเคลื่อนจนบรรลุผลตามข้อมติโดยครบถ้วนแล้ว(Achieved) 23 เรื่อง เป็นมติที่สามารถยุติการติดตามได้(End up) 6 เรื่อง และเป็นมติที่รอการทบทวน(Revisit) 4 เรื่อง
 
   ประการที่สาม ปีนี้เป็นปีแรก ที่ตั้งใจจะให้มีการจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะในฐานะเวทีคู่ขนานกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเพิ่มสีสัน เติมความไม่เป็นทางการและความมีชีวิตชีวา ให้อยู่เคียงคู่กับกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มีอัตลักษณ์ของความขรึมขลังทางวิชาการ
 
   งานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ จะเป็นพื้นที่กลางสำหรับองค์กรภาคีระดับชาติที่สนับสนุนงานชุมชนเข้มแข็งชุมชนสุขภาวะ 33 องค์กร ที่เคยร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนมติสมัชชาฯครั้งที่ 6 /2557 ว่าด้วยยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 76 จังหวัดรวมทั้ง กทม. จะมาร่วมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำทุกปี
 
   แต่โชคไม่ดี เกิดมีปัญหาอุปสรรคในด้านกระบวน-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.พัสดุฉบับใหม่ ทำให้ปีนี้เราไม่สามารถจัดได้ทัน จำเป็นต้องเลื่อนไปจัดแยก เป็นวันที่ 8-10 มกราคม 2562
 
   ประการที่สี่ เป็นปีแรกที่มีการบูรณาการ งาน International UHC day อันเป็นการระลึกถึงวันสำคัญระดับนานาชาติ ที่ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.เป็นเจ้าภาพ กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เข้ามาเสริมพลังกัน
 
   ในงานดังกล่าว จะมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย มาร่วมงานและแสดงสุนทรพจน์
 
   ประการที่ห้า เป็นปีแรกที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ย้ายสถานที่ จากเดิมใช้ศูนย์ประชุมเอกชน มาจัดงานในบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อันเป็นคอมเพล็กซ์รวมที่ใหญ่ที่สุดของส่วนราชการส่วนกลางของประเทศ
 
   เพราะ นอกจากเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับชาติ รวม 32 หน่วยงาน คือ ในอาคารเอมี 10 หน่วยงาน และอาคารบีมี 22 หน่วยงาน
 
   ในแต่ละวัน ที่นีจะมีข้าราชการและประชาชนเข้ามาทำงานและติดต่อราชการ ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง.