คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายพินิจ หิรัญโชติ
ผู้แทนแพทยสภา
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนนายกสภาเภสัชกรรม
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายไพศาล บางชวด
นายกสภาสาธารณสุขชุมชน ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
รศ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ
มาตรา:
๑๓(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ไม่ระบุ

หน้า