คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๖
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายสุทธินันท์ บุญมี
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๗
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางนิสิต ศักยพันธ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๘
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายปรีชา อุยตระกูล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายนพภา พันธุ์เพ็ง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐ ผู้แทนจากประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ ผู้แทนจากเลขานุการคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นางกัลยา เอี่ยวสกุล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๒
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายวิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา:
๑๓ วรรคท้าย กรรมการสุขภาพแห่งชาติและเลขานุการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน้า