คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางอัจฉรา เชียรวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางสาวศรีโสภา มีเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการศึกษา การจัดการความรู้
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางสุวรรณา บุญกล่ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นางมุกดา อินต๊ะสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายมนตรี อิ่มเอก
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายวีระ รัตนศิริกุลชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
นายเหรียญ บุญสำลี
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๔ ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายพนัส พฤกษ์สุนันท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๕
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล

หน้า