มติชน

นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง ที่เหมาะสมกับภูมิภาค

     ...โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 และมีอัตราการเสีย ชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 50 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือพฤติกรรมหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และการ ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา "โนวาร์ตีส" ได้จัดประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วย : การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

'หมอเสริฐ'รุกหนักธุรกิจสุขภาพ หนุนเพิ่มวันพักต่างชาติรักษาตัว

     ...ว่าภายในปี 2561 บริษัทจะมีรายได้มากกว่า 1 แสนล้านบาทหรือไม่ เพราะสถานการณ์ตลาดยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าซื้อที่ดินและอาคารของโครงการปาร์คนายเลิศ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรบีดีเอ็มเอส เวลล์เนส คลินิก มีจุดเด่นต่างจากเวลล์เนสเจ้าอื่นในประเทศไทย คือ มีคลินิกที่ใช้เพื่อการรักษา ขณะที่รายอื่นมีเพียงการดูแลเรื่องสปา อาหาร เป็นต้น โดยหลังจากนี้จะมีดีลซื้อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ. เน้นมาตรการ 3 เก็บ ปราบ 'ยุงลาย' ลด 3 โรค

     ...ที่จะมีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงสุด เนื่องจากฝนที่ตกมาทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีที่ทำให้ยุงลายสามารถดำรงชีพแพร่พันธุ์ จำนวนยุงลายจึงมีมากกว่าช่วงอื่นๆ ของปี ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ได้มีมาตรการลดความชุกชุมของยุงลายอย่างเข้มงวด เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค โดยได้น้อมนำ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า "โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.แจกหน้ากาก-เจลล้างมือสกัดหวัด

     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 ตุลาคม มีผู้ป่วยไข้หวัด 123,564 ราย เสียชีวิต 22 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อายุแรกเกิด 0-4 ปี อัตราป่วย 715.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เปิดสิทธิ ประกันสุขภาพภาครัฐ 3กองทุน'เหมือน-ต่าง'

     ...สำรองจ่ายใน 30 หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมนี้ ก่อนจะขยายทั่วประเทศภายในปี 2559 งานนี้แม้จะไม่ได้ตรงตามข้อเรียกร้องทั้งหมด แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ สปส.ขยับ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ 3 กองทุนภาครัฐ เมื่อเทียบกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประเด็นความเท่าเทียมในระบบสุขภาพภาครัฐของ 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสิทธิ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

'ประเวศ'แนะตั้งสภาสุขภาพอำเภอ ทำงานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม

     'ราษฎรอาวุโส'เสนอแนวคิดตั้ง'สภาสุขภาพอำเภอ' ควบคู่'วิทยาลัยชุมชน'สร้างแหล่งเรียนรู้ ทำงานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับหมออนามัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษเรื่องระบบสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิบนฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในเวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 ที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพช...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ปลัดสธ.มอบ'6ข้อหลัก'รพ.สังกัดใช้ยาสมเหตุผล

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 203 แห่ง ซึ่งในปี 2559 ได้มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการส่งเสริม "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" โดยดำเนินการ 6 ข้อ คือ 1.Pharmacy and Therapeutics Committee หรือคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด มี...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เสนอ'กลไกกลาง'ลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพภาครัฐ

     หมายเหตุ- ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วิเคราะห์ปัญหาของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ดำเนินมากว่า 10 ปี พบว่ายังมีเหลื่อมล้ำกับกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม จึงได้เสนอให้มี "กลไกกลาง" ลดปัญหาดังกล่าว มองบัตรทองที่ใช้มากว่า 10 ปี เรามาถูกทางแล้ว ในแง่ที่ว่าเป็นการให้สวัสดิการคนไทย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หนุนปรับสิทธิสุขภาพเท่าเทียมทั้ง3กองทุน

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (ไฮแทป-HITAP) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้าให้ข้อมูลและความเห็นต่อการจัดทำ "สิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพ" ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ปิยะสกล สกลสัตยาทร บูรณาการ 'ตระกูล ส.'เพื่อ'บัตรทอง' ยั่งยืน

     หมายเหตุ - นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และก้าวต่อไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง "บัตรทอง" ถือเป็นการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ และเป็นระบบที่ดี เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำไปดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า