นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง ที่เหมาะสมกับภูมิภาค

     ...โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 และมีอัตราการเสีย ชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 50 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือพฤติกรรมหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และการ ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา "โนวาร์ตีส" ได้จัดประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วย : การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: