ปฏิรูประบบสุขภาพ

สธ.ผุด3รูปแบบอภิบาลระบบสุขภาพชูกก.นโยบายหารูปแบบถก19ก.พ.

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขตและ กทม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลไกในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งมีผู้เสนอในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ แต่มีข้อเสนอทางเลือกการทำงานออกเป็น 3 รูปแบบ 1.รูปแบบคณะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รมว.สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบการสาธารณสุข วางกรอบ4บวก4สู่การปฏิบัติ

     ...สกล กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของโลก รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งใน 25 ปีข้างหน้าหรือพ.ศ.2583 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็น ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องดูแลใกล้ชิดกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสถานะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

คณะกก.นโยบายสุขภาพระดับชาติ กับทิศทางปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย

     ...วารุณี สิทธิรังสรรค์ warunee11@yahoo.com บ้านเรามักทำอะไรสวนทาง อย่างเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ มักไปมุ่งมาตรการที่รู้อยู่แล้วว่าได้ผลน้อย แต่ลงทุนมาก เช่น การรณรงค์ การจัดอีเวนต์ต่างๆ คนในแวดวงสุขภาพเรียกว่า Do-know gap ซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศรวยน้อยไม่ควรทำ แต่เราทำ ขณะที่ Know-do gap ซึ่งเป็นมาตรการที่รู้แน่นอนว่าทำได้ผล แต่ไม่ทำ อย่างการทำงานไม่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางให้ชัดเจนในระดับประเท...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หนุนเสริมเติมกัน

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายสุขภาพ (Health) ว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ 4 มิติ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม สอดคล้องความเป็นจริงที่ว่าเรื่องสุขภาพ มิใช่แค่เรื่องมดหมอ หยูกยา การแพทย์และการสาธารณสุข (Public Health) เท่านั้น
 
   นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีกลไกและเครื่องมือที่เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ซึ่งกว้างกว่าเรื่องนโยบายด้านสาธารณสุข (Public Health Policy) ที่มีกระทรวงสาธาณสุขดูแลเป็นหลักอยู่แล้ว
 

สุขภาพในกรอบแนวคิดใหม่

   ถ้ามองด้วยกรอบความคิดเดิม สุขภาพมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องมดหมอ หยูกยา การป่วยไข้และการรักษาพยาบาล การสาธารณสุข สุขศึกษา การฉีดวัคซีน การจัดการงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นอาทิ
 
   เป็นกรอบคิดที่มองเรื่องสุขภาพเชื่อมโยงกับวิทยาการด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) เป็นหลัก แต่ในความจริง สุขภาพเป็นผลรวมของการพัฒนาทั้งปวง ทุกระบบ ทุกเรื่อง ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น เรียกภาษาวิชาการว่าปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ (Social Determinants of Health)
 

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้ง ๑๖ ทีม วางแผนกำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้ง ๑๖ คณะทำงาน จับมือศึกษา จัดทำข้อเสนอทางนโยบายเพื่อวางแผนกำลังคนสุขภาพ ทั้งจำนวนและสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถรับมือสถานการณ์อนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และลักษณะโรค ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า
 

ประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. รวมพลังปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย ผ่านการ 'ปฏิรูประบบสุขภาพ'

   เปิดม่านการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังปฏิรูประบบสุขภาพ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำนโยบายรัฐบาลชุดนี้เดินหน้า ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน มองแนวทางสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จะช่วยปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย และคืนความปรองดองให้สังคม หากทุกฝ่ายมาจับมือด้วยเป้าหมายเดียวกัน
 

การทำงานในโลกยุคใหม่

  โลกไม่ใช่ใบเดิม โลกเปลี่ยนไปแล้วประเทศทุกประเทศไม่ได้แยกกันอยู่ ตลาดแต่ละประเทศไม่ได้แยกจากกัน แต่ถูกเชื่อมต่อกันเป็นโลกเดียว เป็นตลาดเดียวไปแล้ว (One World One Market)
 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัตน์ ได้เชื่อมสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน ถึงกัน เชื่อมโยงกัน อย่างไม่เคยมีมาก่อนโลกเชื่อมโยงเข้าหากันใน ๔ ด้าน

หน้า