รมว.สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบการสาธารณสุข วางกรอบ4บวก4สู่การปฏิบัติ

     ...สกล กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของโลก รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งใน 25 ปีข้างหน้าหรือพ.ศ.2583 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็น ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องดูแลใกล้ชิดกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสถานะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: