รู้จักสช.

โครงสร้างการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 

พันธกิจ

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 

 

สช.กับระบบคลังความรู้เพื่อพัฒนา PHPP

สช.ได้เริ่มต้นจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงาน สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานสร้างสังคมสุขภาวะของทุกภาคส่วน กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบคลังความรู้ สช.

สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม
สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยค่านิยมร่วม วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 และข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

สช.กับการใช้ โซเชียลมีเดีย
การใช้ social media

   ตามที่สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2559 โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั้น
 

รู้จัก สช.


สช. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อทำหน้าที่ เป็นองค์กรเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สช. เป็นองค์กรของรัฐในรูปแบบใหม่ อยู่ในกำกับนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการบริหาร (คบ.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับการทำงานของ สช.โดยตรง สช.ทำหน้าที่เป็นกลไก ให้ คสช. เพื่อบรรลุภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

6 สิ่งภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
6 สิ่งภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
บนเส้นทาง "สร้าง นำ ซ่อม"

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  ตัวอักษร ส และ ช - แทนชื่อย่อขององค์กร ที่ผ่านมาหลายๆ ปี ตัวอักษร ส และ ช จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นสีบางๆ ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ซึ่ง ณ ปี 2560 มาบรรจบครบรอบ 10 ปี ตัวอักษร ส และ ช ได้มีความเด่นชัด ชัดเจน เพราะองค์กร สช. จะไม่ซ่อนตัว เพราะบทบาทหน้าที่ของ สช. คือ สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะให้กับประเทศ
  สามขา - โลโก้ (เมื่อปี 52-59) ขาของโลโก้จะแยกจากกัน เป็น 3 ขา และมีความหมายว่า สามภาคส่วน (ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาครัฐ/การเมือง ภาคประชาสังคม) ซึ่งมาในปี 2560 มีความหมาย 2 ลักษณะ

หน้า