สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม

สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยค่านิยมร่วม วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 และข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

เอกสารแนบ: