'ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์' เติมสุขภาวะทางใจ ชาวบ้านหมอ จ.สระบุรี

     พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของคนไทยทุกคน และประกาศใช้ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของสังคม ใช้เป็นฐานอ้างอิง กำหนดทิศทาง และเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคต เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี พื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไหร่นัก พบว่า หนึ่งในปัญหาสุขภาวะในท้องถิ่นนี้ คือ สุขภาพของพระสงฆ์ สถาบันหลักทางจิตใจของชาวบ้าน ต้องเผชิญโรคภัยไข้เจ็บ ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ และพฤติกรรมเสี่ยงจากการรับประทานอาหารที่เป็นต้นเหตุของโรค อันเนื่องจากการทำบุญใส่บาตรตามประเพณีความเชื่อทางศาสนาพุทธของพี่น้องประชาชน และขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เอกสารแนบ: