สช. ติด 1 ใน 16 “องค์กรคุณธรรม”

   วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น 1 ใน 16 หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็น “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ด้วยการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ
โดยการประชุมครั้งนี้มีการย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรในสังกัด ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการทำงาน พัฒนาองค์กรให้มีบทบาทในการสร้างคนดี เพื่อสังคมที่ดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทย
 
   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สช. เป็นองค์กรรัฐแบบใหม่ ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมา สช. ได้ประกาศยืนหยัดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน สช. ทุกคน มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีกลไกและข้อปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข่าวสารข้อมูลตามมาตรฐานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมจะพัฒนาและดำเนินการตามธรรมนูญคนสุชนและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 6 ประการอย่างจริงจัง ได้แก่ 1. การทำงานแบบสานพลัง มีกลยุทธ์ 2. การทำงานเป็นทีม 3. มีจิตบริการสื่อสารสังคม 4. มีความซื่อตรง เที่ยงธรรม 5. พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ มีวิชชา และ 6. ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาไม่หยุดนิ่ง
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147

องค์กรคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม