รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19

   นิตยสารสานพลังฉบับนี้ สู่สายตาเพื่อนภาคีเครือข่ายและท่านผู้อ่านขณะที่ประเทศไทยอยู่ในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการ Lockdown กรุงเทพมหานคร ค่อยๆเข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งจังหวัดต่างๆ กำลังทยอยปิดตาม เพื่อรับมือกับการะบาดของโรคโควิด19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นวิกฤตของประเทศ ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศกำลังขยายวงน่าวิตกมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญไวรัสกำลังเดินทางเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศที่เป็นแหล่งรวมของผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงสูงนี้เมื่อป่วยเป็นโรคโควิด19 จะมีอาการรุนแรงมาก เป็นภาระงานหนักมากของโรงพยาบาล และมีอัตราตายสูงมากกว่ากลุ่มอายุอื่น
 
   ท่ามกลางวิกฤตของประเทศนี้ สช. ได้จับมือกับหน่วยงานภาคีด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านปกครอง เพื่อขับเคลื่อนแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19” ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อไปหนุนช่วยหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและแกนนำประชาชน อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในตำบลและชุมชนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นกลัว เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการต่างๆ ของชุมชนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ภายในชุมชนหมู่บ้านของตน โดยมีตำบลเป็นพื้นที่จัดกระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม และเกิดเป็นข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ของแต่ละตำบลและทุกชุมชนหมู่บ้าน
 
   “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19” ที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและภาคีในพื้นที่ได้เร่งทำให้เกิดขึ้นทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันรับมือกับไวรัสที่กำลังเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้าน ขณะนี้มีตัวอย่างหลายพื้นที่ หลายตำบล ประชาชนได้ตื่นตัวลุกขึ้นจับมือออกมาตรการของชุมชนหมู่บ้านและขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม เช่น ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทาว่าด้วยปฏิบัติการต้านโควิด19 หรือธรรมนูญตำบลหนองหลวงว่าด้วยมาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจเกี่ยวกับโควิด19 หรือประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ของเทศบาลตำบลพนา และ อบต.ไร่ขี เป็นต้น
 
   ข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคประชาสังคมและประชาชนของแต่ละตำบลและทุกชุมชนหมู่บ้าน จะประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อรับมือป้องกันโรคโควิด19 และผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจของครัวเรือนที่จะตามมา โดยแต่ละมาตรการจะกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน กลุ่มประชาชน ครอบครัว และประชาชนเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจนเป็นสัญญาประชาคมที่ง่ายในการปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ แกนนำองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด19 ในพื้นที่ของตนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่
 
   จากการขับเคลื่อน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19” ที่ดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ในทุกชุมชนหมู่บ้าน ผมมั่นใจว่าเราจะชนะไวรัสนี้ได้ เพราะบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะชนะไวรัสร้ายนี้และช่วยไทยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้ครับ
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147