เคาะแล้ว! กิจกรรมในงานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 12

   ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ ซึ่งนับเป็นวาระใหญ่ของปีที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะเข้ามาร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนบนฐานข้อมูลและเหตุผล เพื่อให้ได้ฉันมติร่วมกัน
 
   ช่วงโค้งสุดท้ายนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะออกแบบและเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการลานสมัชชาสุขภาพ ห้องพัฒนานโยบายสาธารณะ เวทีกลางที่สร้างสีสันของงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าประสงค์ เฉกเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน 11 ครั้ง ในระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา
 
   การประชุมคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะอนุกรรมชุดนี้ ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการเปิดรับประเด็นจากภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการประชุมเชิงปฏิการเพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหา โดยในวันนี้เป็นการสรุปกิจกรรมทั้งหมดและหารือในแต่ละประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด
 
   ที่ประชุมซึ่งมี นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ได้สรุปกิจกรรมในลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ประกอบด้วย “ห้องพัฒนานโยบายสาธารณะ” เน้นหน่วยงาน ภาคีทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป โดยในปีนี้มีประเด็นพูดคุยที่น่าสนใจ อาทิ (1)ชีวจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมของสังคม (2)การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ (3)ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ (4)สุขภาวะของการท่องเที่ยวย่านเก่าที่ยั่งยืนโดยชุมชน (5)ที่ดินคือชีวิต...ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (6)ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 (7)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ (8)ประเด็นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young blood)
 
   ถัดมาที่ “เวทีกลาง” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ “เสียงจากภาคี” นำเสนอ 4 ประเด็น คือ 1.ประเด็นปัญหาของผู้สูงอายุ 2.ประเด็นปัญหาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ประเด็นปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากร และ 4.ประเด็นปัญหาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young blood) กิจกรรมเสวนา “ทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต นักสานพลังฯ เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”, กิจกรรมกลุ่มเปราะบาง และเวทีรวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย เป็นต้น
 
   นอกจากนี้ ยังมี “บูธนิทรรศการ” ที่น่าสนใจ อาทิ PM2.5: Making the Invisible.. Visible การมีส่วนร่วมในการจัดการ PM2.5 เพื่ออากาศสะอาด, ขยะในทะเล, ภาพลักษณ์ใหม่การศึกษา, นโยบายสาธารณะจากพื้นที่, ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดี, เครือข่ายเด็กออทิสติก, ท่องเที่ยวชุมชน, Stop Cyberbullying และ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดยโสธร เป็นต้น
 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ปรับรูปแบบและชื่อของบูธนิทรรศการให้ดึงดูดความสนใจ พร้อมปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด ‘ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง’ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานในปีนี้
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143