วางแผนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

   นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รู้จัก เข้าใจ กระบวนการขึ้น-เคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” และ “การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑” เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์การทำงานและแผนดำเนินงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ