สช.สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข

   เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และทีมงาน สช. ผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA Commission เข้าร่วมประชุม The 8th International Conference on Public Health Among Greater Mekong Sub-Regional Countries under the theme Moving Toward Universal Health Coverage : Strengthening Quality of Care ณ โรงแรมสุขขะ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 
   โดยในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข หรือ Greater Mekong Sub-Regional on Public Health Institute Network ในการพัฒนากำลังคนด้านเอชไอเอในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมหรือกรณีศึกษาร่วมกัน และพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเอชไอเอผ่านกรณีศึกษา เช่น เอชไอเอกับการค้าระหว่างประเทศ เอชไอเอกับยุทธศาสตร์ควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์เอชไอเอ ฉบับ 2 ของประเทศภูฎาณที่นำไปประยุกต์ใช้กับเขตนิคมอุตสาหกรรม
 
   นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดห้องย่อยภายในการประชุมที่มีชื่อว่า "Health Impact Assessment in the Policy, Programme, Project Levels " และ ห้องย่อย The 1st scientific meeting on the 2nd ASEAN conference on Health Impact Assessment (HIA) under the theme of “Health Impact Assessment : Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” during 20th to 21st April, 2017 in Hue, Vietnam ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สช. และมหาวิทยาลัยเภสัชกรรมแห่งเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ นพ.วิพุธ พูลเจริญ ได้กล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ HIA as Key Strategy for Health in all Policies
 

สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143