สังคมสูงวัย

‘ลูกขุนพลเมือง’ รู้ลึก ตกผลึกความคิด สู่นโยบายเพื่อผู้สูงวัย

   “...จากการไตร่ตรองข้อมูลทั้งข้อดีและข้อจำกัดของทางเลือกแหล่งที่มาของงบประมาณสำหรับนำมาใช้ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดูแลผู้สูงอายุ ลูกขุนพลเมืองมีความเห็นดังนี้...”
 

16องค์กร ร่วมผลักดันข้อเสนอเตรียมความพร้อมไทย สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

   ๑๖ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จัดทำข้อเสนอเพื่อการรองรับสังคมสูงวัย เน้นเตรียมคน-สร้างระบบรองรับ ดึงแรงงานนอกระบบออมเงินตั้งแต่หนุ่มสาว สร้างหลักประกันยามชราภาพ พร้อมออกแบบสังคมให้ทุกวัยพึ่งพากัน
 

16องค์กร ทอพ.ลงนามMOUวางมาตรการรองรับสังคมสูงวัย

   อีก 4 ปี ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ พบแรงงานไทย 63% ขาดหลักประกันรายได้ยามเกษียณ เปิดกับดักมนุษย์เงินเดือนเสี่ยงเงินไม่พอใช้ยามชรา ด้าน 16 องค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ. เฉพาะจับมือทำข้อเสนอรองรับสังคมสูงวัย
 

สธ. โชว์ผลงาน ชุมชนต้นแบบดูแลกายใจ เผย เครือข่ายเพิ่มขึ้น เลือกแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงวัยเป็นอันดับ 1

     แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ว่า ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนภายในอำเภอ ตั้งแต่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ไปจนถึงประชาชนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยตัวเอง ซึ่งมี...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เตือน'ผู้สูงอายุ'ระวัง'ยา'ลวงโลก

     ...ไม่ได้ผลอย่างที่สรรพคุณอวดอ้าง ในงานประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2559 หัวข้อ "ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมสูงวัย" จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี มีเรื่องจริงมาเผย ให้ผู้สูงอายุเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เปิดยุทธศาสตร์ชาติ'สังคมสูงวัย'ปฏิรูปบริการสาธารณสุขทุกระดับ

สิทธิชัย นครวิลัย ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย(Aging Society) ตั้งแต่ ปี 2548 จากการที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 1 ใน 10 หรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด และยังคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) เมื่อประชากรผู้สูงอายุ มีถึง 1 ใน 5 หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งใน 20 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2578 หา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สานพลังรับมือสังคมสูงวัย

   วันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปมาก เมื่อ30-40 ปีก่อน คนมีลูกมาก ยากจน แต่มาวันนี้ คนมีลูกน้อย ที่พร้อมไม่ค่อยท้อง ที่ท้องไม่ค่อยพร้อม แต่คนจนก็ยังมาก
 
   วันนี้มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 15แล้ว อีกเพียง 5 ปีจะมีเพิ่มเป็นร้อยละ 20 และในปี 2578 จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 30
 
   สังคมไทยสูงวัย(ชรา)อย่างรวดเร็ว คนวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง เด็กเกิดน้อย ในขณะที่สังคมต้องการการผลิต การทำงาน และการพัฒนาทุกสาขาเพิ่มมากขึ้นไปตามโลก
 

หน้า