ความจริงประเทศไทย สังคมสูงวัยและลำสนธิโมเดล

หมวดหมู่เนื้อหา:

วิดีโอ (Health Station embed): 

ความจริงประเทศไทย สังคมสูงวัยของไทยมาเร็ว รุนแรง

สร้างระบบบริบาล รองรับสังคมสูงวัย ลำสนธิโมเดล