นพ.พลเดช

“ซื่อตรง โปร่งใส”

   ซื่อตรง เที่ยงธรรม (I- Integrity and Righteousness) เป็นค่านิยมหลักประการหนึ่งของ สช. ตามที่เรียกขานจดจำกันง่ายๆว่า S-O-C-I-A-L
 
   ผลคะแนนการประเมินดัชนีความซื่อตรง โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ ปปช. เพิ่งประกาศเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นมาตรการและความพยายามส่วนหนึ่ง ในการแก้ปัญหาทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐ และเป็นสิ่งที่ สช.ให้ความสนใจติดตามเพื่อใช้ประโยชน์
 

"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ
 
   เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ เดินสายเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือการทำงานเป็นรายหน่วยงานกับปลัดกระทรวงและทีมผู้บริหารของท่าน จนครบทุกกระทรวงที่มีรัฐมนตรีร่วมเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ อก. ทส. พม. สธ. กษ. และ มท. ผลลัพธ์ที่ได้คือประเด็นนโยบายร่วมและบรรยากาศของความเป็นพันธมิตรระดับนโยบายที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.
 

รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

   ในที่สุดงานประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคีและเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็มาถึงอีกวาระหนึ่ง
 
   ผมขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และพี่น้องประชาชนผู้มุ่งมั่นตั้งใจมาร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และกิจกรรมสำคัญของประเทศ
 
   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มีนัยที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และวิธีการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หลายประการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากกรอบการดำเนินงานตามแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่สอง (2555-2559) สู่ฉบับที่สาม (2560-2564)
 

สช.ร่วมผนึก ๘ องค์กรภาคี วางพิมพ์เขียวผลิตบุคลากรสุขภาพ

   สช. พร้อมขับเคลื่อน MOU พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ร่วมกับ ๘ องค์กรภาคีสำคัญ อาทิ ศธ. สธ. สปสช. ฯลฯ หวังสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตใหม่ ไปจนถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิรูประบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 

ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน

   ระหว่าง 14-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านวิจัยระบบสุขภาพ ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา งานชื่อ Fourth Global Symposium on Health Systems Research (HSR2016) มีนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาชีพและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกประมาณ 2,000 คนเข้าร่วม นับเป็นความพยายามรวมพลังประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกัน
 
   ผมและคณะมีโอกาสไปร่วมประชุมและนำเสนอประสบการณ์ของ สช. ให้กับทีมขององค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคู่มือสำคัญชิ้นหนึ่ง ชื่อ Strategizing national health in the 21st century
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ชู ๔ ประเด็นกระทบคุณภาพชีวิต

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ ยก ๔ ประเด็นกระทบคุณภาพชีวิตและสุขภาวะสังคมโดยรวมของคนไทย ได้แก่ น้ำ ที่อยู่อาศัย ยุงลาย และเด็กปฐมวัย เป็นระเบียบวาระในการประชุมปลายปีนี้ เน้นบูรณาการทำงานข้ามหน่วยงานเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงธรรมนูญระบบสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓ พ.ย.๕๙ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

หน้า