นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ "ขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งของประเทศด้วยกลไก จิตอาสาประชารัฐ"

เอกสารแนบ: