วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 

พันธกิจ

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 

 

วัตถุประสงค์
๑. เกิดนโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา
๒. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่ดี
๓. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
๔. เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนนโยบายสาธารณ แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับรูปธรรมความสำเร็จของกระบวนการนโยบายสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม