เคาะแล้ว! ‘วัน-สถานที่’ สมัชชาสุขภาพฯ ปีนี้

   เตรียมพร้อม! งานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 13 คจ.สช. ถกนัดแรก เคาะวันจัดงาน 16 - 18 ธันวาคม ปลายปีนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
 
   เรียกได้ว่าคึกคักตั้งแต่ต้นปี สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ.2563 - 2564 รับไม้ต่อจาก นพ.กิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. พ.ศ.2561 - 2562
 
   การประชุม คจ.สช. นัดแรกภายใต้การนำของ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาระสำคัญคือ การสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะต่อการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาก้าวเดินต่อไป
 
   จากข้อเสนอแนะดังกล่าว นำมาสู่กรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 โดย (1) ปรับและบูรณาการการดำเนินการทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพเฉพาะจังหวัด (2) เตรียมประเด็นทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพร้อมกันสองปี (3) ให้ความสำคัญกับการนำมติและการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
 
   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งส่วนของประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะต่างๆ และลานสมัชชาสุขภาพ มีการบูรณาการทั้งในส่วนของการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากภาคีเครือข่าย ทั้งระดับสากล ระดับชาติ และระดับพื้นที่ ที่สำคัญคือ มีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นด้วย
 
   สำหรับปีนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 ระหว่าง วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 ที่ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
   พร้อมกันนี้ คจ.สช. ยังได้ร่วมกันพิจารณา “ประเด็นหลัก” หรือ ธีมการจัดงาน (theme) ซึ่งมีฐานคิดมาจากการทบทวนทิศทางและแนวคิดทั้งของไทยและสากล ภายใต้ชื่อ “สุขภาวะจากฐานราก สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับชื่อธีมการจัดงานดังกล่าวให้เหมาะสมมากขึ้น
 
   นอกจากนี้ คจสช.ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คจ.สช. รวมทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการวิชาการ มี นพ.สมชาย พีระปกรณ์ เป็นประธานฯ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มี นายวีระพล เจริญธรรม เป็นประธานฯ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานฯ
 
   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ระบุว่า หลังจากนี้จะกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้เสนอประเด็นเข้าสู่การพิจารณาเป็นระเบียบวาระ ให้เหมาะสมกับระยะเวลา และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2564 ให้สอดคล้องกับกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 ต่อไป
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147