สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12' เคาะ4มติส่งต่อครม.