4 จังหวัดใต้สร้างสันติภาพด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ