สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ชื่นชม ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กราบถวายมุทิตาจิตสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ฝ่ายบรรพชิต ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฎ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ย้ำ ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์’ ขับเคลื่อนด้วยดี ช่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทั้งต่อพระและชาวบ้านในพื้นที่
 
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดย นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ฝ่ายคฤหัสถ์ เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ฝ่ายบรรพชิต ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ผ่านมา
 
   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ฯ กล่าวชื่นชมความก้าวหน้างานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ ที่เชื่อมโยงงานถึง 7 กระทรวง แม้จะขาดบุคลากรและงบประมาณ แต่ด้วยความแข็งขันของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ จึงสามารถขับเคลื่อนและค่อยๆ เกิดผลตามเป้าหมายได้ด้วยดี การทำให้พระสงฆ์ได้เข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพของรัฐ การถวายความรู้พระสงฆ์เพื่อเป็นพระคิลานุปัฏฐากทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ด้วยกันเอง ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์กับพระเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย เพราะพระสงฆ์จะนำความรู้ไปเทศน์ถ่ายทอดให้ชุมชนได้รู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปได้ อันเป็นการสนองต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขทั้งพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส และอนุโมทนาต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานดังกล่าว โดยให้รายงานติดตามความก้าวหน้าในการประชุมทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ที่ต้องการให้เกิดภาพพึงประสงค์ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” ภายใน 10 ปี จึงเกิดขึ้นได้แน่นอน
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143