สช.-สวรส.-สรพ. รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร

   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ‘No Corruption’ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้บริหารทั้ง 3 องค์กรได้มอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล โดยขอให้พนักงานทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างเจตคติที่จะไม่ทนต่อการทุจริต และดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อทำให้องค์กรเป็นที่ไว้วางใจของสังคม
 

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ประกาศเจตนารมณ์